Glashandel La Paloma B.V. sinds 1942
Voor al uw glas: spiegels , keukenachterwanden, hardglas, douchedeur,  douchecabine, isolatieglas, hr++, monumentenglas, Fineo, voorzetramen,   balustrade, en reparatie en of vervangen van al uw glas. 

 

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden La Paloma bv.

Gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

 

Ingeschreven in het handelsregister te Zutphen onder nummer: 12674.

Artikel 1: Definities.

Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan, de opdrachtgever, dan wel  een ieder die met La Paloma bv een aanbieding doet of een leverantie of  prestatie verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen, nadat wij die order schriftelijk, door middel van een orderbevestiging, hebben aanvaard, dan wel nadat wij de order zonder voorafgaande schriftelijke  orderbevestiging hebben uitgevoerd.

De koop wordt geacht gesloten te zijn op de condities vermeld in de  opdrachtbevestiging, qua dikte, afmeting, kwaliteit, hoeveelheid etc.

La Paloma bv kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid  accepteren voor foutief bestellen door de koper / opdrachtgever.

Indien niet binnen drie dagen na het verzenden van de opdrachtbevestiging  tegen de inhoud ervan geprotesteerd is, wordt deze geacht te zijn overeengekomen en zijn beide partijen aan de inhoud ervan gebonden.

Artikel 3: Levertijd.

Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn waarbinnen de  goederen door La Paloma bv moeten zijn geleverd.

De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering.

La Paloma bv verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd na te komen.

Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer / koper nimmer het recht de opdracht te annuleren, de overeenkomst te doen ontbinden.

Voorts heeft afnemer nimmer het recht op schadevergoeding, direct of indirect, hoe ook ontstaan, in geval de levertijd door La Paloma bv wordt overschreden.

Artikel 4: Garantie en reclame.

Voor zover wij op bepaalde goederen een garantie  verstrekken, kan deze garantie slechts worden ingeroepen overeenkomstig de  daarbij gestelde waarden, waarbij in alle gevallen op de afnemer de verplichting  rust, redelijke wijze aannemelijk te maken, dat de door ons vastgestelde  gebruiksvoorschriften in acht zijn genomen.

Het recht op reclame vervalt in ieder geval indien en zodra de geleverde  goederen verwerkt, bewerkt of geplaatst zijn.

La Paloma bv is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, veroorzaakt door ondergeschikt personeel van La Paloma bv en / of personen en / of bedrijven die goederen verwerken, geleverd door La Paloma bv.

Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijking in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur etc. kunnen geen grond tot  reclame opleveren.

Artikel 5: Betaling.

  1. Betaling van facturen van La Paloma bv dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  2. Enigerlei schuldvergelijking of korting is afnemer nimmer toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk is overeengekomen.
  3. De afnemer heeft niet het recht op een beweerde wanprestatie onzerzijds, de betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of te weigeren.
  4. Alle kosten van incasso, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, komen voor rekening van de koper.
  5. De vordering tot betaling is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, bij non-acceptatie van een wissel, of wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelenstelling is aangevraagd c.q. verleend, dan wel enig beslag op de goederen of vorderingen van de afnemer is gelegd, wanneer afnemer overlijdt en ingeval een rechtspersoon in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 6: Diversen.

La Paloma bv verplicht zich te houden aan de voorgeschreven richtlijnen en normen, zoals vastgelegd in de NPR, BRL en NEN.

Bij glasleveringen rechtstreeks aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste dikte van het glas, overeenkomstig de voorgeschreven richtlijnen.

Artikel 7: Slotbepaling.

Op alle overeenkomsten met La Paloma bv is Nederlands recht van toepassing.

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info